За регресията

Когато човек е под хипноза, не е заспал. Съзнанието следи какво изживявате. Независимо от дълбокия подсъзнателен контакт, съзнанието може да коментира, да критикува и да по­рицава. Вие винаги контролирате това, което говорите. Хипнозата не е чудодейният еликсир, решаващ всичко. Вие не влизате в „машина на времето“ и не ви телепортират в друго време и друго място, без да си давате сметка за нас­тоящето. Някои хора под хипноза наблюдават миналото така, както се гледа кино. Други са много по-ярко въвле­чени, с повече емоционални реакции. Значи някои „чувст­ват“ нещата повече, отколкото ги „виждат“. Пре­обладаващата реакция може да е слухова или обонятелна. И накрая, човек си спомня всичко преживяно по време на хипнотичния сеанс.

Съзнанието в този момент е обърнато изцяло навътре и мо­же да достига до подсъзнанието. Отпадат всякакви бариери и ограничения. И имаме достъп до всички изво­ри, без да действат създадените от самите нас потискащи механизми.

В дълбоко състояния при хипнотична регресия съзнанието винаги следи нещата. Точно затова вие сте спо­собни да отговаряте на въпроси, познавате географските мес­та, които виждате, и дори знаете годината, която обикно­вено изведнъж изплува пред вътрешното ви зрение. Хипнотизираното съзнание, което винаги държи сметка за настоящето, слага спомените от детството или от мина­лите животи в контекст.

Хипнозата поставя пациента в състояние, което съдър­жа голяма лечителна сила, тъй като дава на пациента дос­тъп до подсъзнанието. Ако говорим метафорично, тя за­вежда пациента във вълшебна гора, където се намира лечебното дърво. Хипнозата само дава възможност на па­циента да влезе в тази гора, но процесът на регресия е дър­вото, което пази свещените плодове, които трябва да бъдат изядени, за да оздравее.

 

Подобни статии